BODY

Нажми на картинки, чтобы услышать слова.

a head a face hair a nose
a mouth an eye eyes teeth
an ear ears an arm a leg
a knee a shoulder a tail a hand
a foot feet a finger fingers
a toe toes long fingers short fingers
big small long short